Michellle van Aken - Praktijk voor Craniosacraal therapie, Shantala en Supervisie

Wat is supervisie?


Supervisie is het onder begeleiding leren, door reflectie op je eigen werkervaringen. Als supervisant leer je je eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor krijg je inzicht in je eigen patronen van denken, voelen en handelen, en kun je je handelen duurzaam verbeteren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over beter bewaken van je grenzen, soepeler omgaan met collega’s, effectiever hanteren van conflicten, en ook eens nee zeggen. Dit leerproces wordt gedragen door aandacht, vertrouwen en waardering van mij als supervisor voor jou als supervisant, in de hoop dat jij jouw cliënten ook met aandacht, vertrouwen en waardering blijft of gaat benaderen. Supervisie vindt altijd plaats in het kader van je werk of opleiding (stage). Over de inhoud van de supervisie heb ik geen contact met leidinggevenden, werkgevers of docenten.

 

Ik ben aangesloten bij de LVSC. Dit is de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, dé beroepsvereniging voor coaches, supervisoren en andere professionals in de begeleidingskunde.

Supervisie

Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl, die vorm vindt middels gesprekken en het schrijven van reflectieverslagen. Supervisie geeft zicht op welke werksituaties iemand problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ermee om te gaan en welke alternatieven er zijn.

De 'supervisanten' verkennen en herkennen vaste patronen en gaan op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die hun werkgerelateerde interacties sturen. Ze leren denken, voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in hun werk zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren. Bij supervisie ligt het accent op het leren ook voor volgende werksituaties. Een supervisie is individueel met een supervisor of in een klein groepje van maximaal drie personen onder leiding van een supervisor.

 

 

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij therapeuten een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Ze vormen samen een intervisiegroep. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de beroepsgroep wordt benut en verder ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf  worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden. Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden.
Binnen een intervisiegroep mag geen sprake zijn van hiërarchie.

Leertherapie

Leertherapie is een vorm van begeleiding waarbij een therapie gegeven wordt vanuit het beroep waarin de degene die de therapie ondergaat zelf deskundig dan wel voor in opleiding is.  De bedoeling van leertherapie is deels dat het eigen persoonlijke proces op gang wordt gebracht en daarnaast dat degene die de therapie ondergaat zelf ondervindt hoe het is om op een dergelijke manier behandeld te worden. Leertherapie leidt tot persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van ervaring in het ondergaan van de therapie. Het draagt niet bij tot reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen, wat bij intervisie en supervisie wel het geval is. Dat komt omdat in leertherapie het afstandelijke volwassen reflecterende deel onvoldoende kan worden aangesproken voor het leren in het therapeut zijn.

 

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen.
Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen. Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen en aan het vermogen om afstand te nemen van de eigen situatie en dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien. De gecoachte bepaalt zelf, in samenspraak met de coach, de leerdoelen. Deze worden aan het begin van het traject vastgelegd, regelmatig getoetst en geactualiseerd. Ook bij coaching ligt het accent op het persoonlijk functioneren.

 

Bel of mail voor een afspraak

Praktijkadres

Jonkherenhof 46

6581 GD Malden

Lid van: